Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja została ustanowiona przez Fundatora:

 1. Dominik Oskar Przybyła.

§ 2

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może również prowadzić działalność określoną w Statucie poza granicami kraju.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 5

Fundacja otrzymuje nazwę:

 • Fundacja POPCOOLTURA

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rozdział II Zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna rozumiana, jako aktywizacja nowoczesnego społeczeństwa w zakresie poszerzania, zdobywania i utrwalania wiedzy na tematy związane z kulturą popularną, czytelnictwem oraz dobrami współczesnej kultury i nauki, a także historią i dziedzictwem kulturowym Polski na tle Europy i świata.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. Tworzenie i prowadzenie klubów i kół zainteresowań,
 2. Organizowanie tematycznych spotkań, prelekcji, wykładów, konferencji i warsztatów,
 3. Organizowanie wernisaży, instalacji i wystaw – czasowych i stałych,
 4. Organizowanie festiwali, interaktywnych targów, festynów oraz innych imprez kulturalnych i edukacyjnych,
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami kultury, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego,
 6. Propagowanie czytelnictwa i wiedzy na temat literatury i komiksu,
 7. Propagowanie kultury filmowej i wiedzy na temat filmu,
 8. Propagowanie wiedzy na temat gier (m.in.: gier fabularnych, planszowych, bitewnych, komputerowych, konsolowych, terenowych, miejskich, geocatching, karcianych),
 9. Propagowanie, organizacja aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie przez młodzież i dzieci,
 10. Angażowanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
 11. Utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami,
 12. Podejmowanie działań mających na celu wymianę kulturową pomiędzy miłośnikami fantastyki, gier fantastycznych, popkultury, kultury i historii w Polsce i innych krajach,
 13. Wydawanie publikacji kierowanych dla miłośników fantastyki, gier fantastycznych, popkultury i historycznej,
 14. Działalność charytatywną i organizowanie zbiórek charytatywnych,
 15. Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów,
 16. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. Promowania Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 18. Promowanie i organizowanie spotkań, o podłożu rywalizacji sportowej i turniejowej, związanych z grami komputerowymi, towarzyskimi i logicznymi, nie hazardowymi, a także tworzenie i konsolidacja środowiska graczy,
 19. Kreowanie i promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskiem naukowym, a Fundacją,
 20. Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z przepisami Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ze Statutem.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Uchwała Rady Fundacji.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500 zł ustanowiony poprzez akt fundacyjny oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. dochodów z dobrowolnych świadczeń Fundatora,
 6. odsetek bankowych,
 7. działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 8. majątku własnego Fundacji.

§ 12

Majątek może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.

Rozdział IV Władze Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 członków wybieranych na czas nieokreślony.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.
 4. Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium Rady w składzie:

Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego Rady i Sekretarz Rady.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Uchwały w Radzie Fundacji zapadają 2/3 oddanych głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 3. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
  2. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,
  3. Uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Działania Zarządu,
  4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, łączenia się i likwidacji Fundacji,
  5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
  6. Zatwierdzanie bilansu Fundacji,
  7. Udzielania Zarządowi absolutorium,
  8. Przyjmowanie raz w roku sprawozdań Zarządu Fundacji,
  9. Zatwierdzanie wniosków Zarządu Fundacji w sprawach nabycia lub zbycia mienia Fundacji o wartości powyżej 50 000 zł.
 4. Uchwały Rady Fundacji w sprawie zmiany Statutu, łączenia się Fundacji i likwidacji, zapadają większością 2/3 oddanych głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z funkcją członka Zarządu Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji może ustać w skutek zrzeczenia się.
 7. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Fundacji poniżej ilości członków określonych

w ustępie 2., skład Rady uzupełniany jest w drodze powołania w trybie ustępu 3.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz członka Zarządu i powoływany jest przez Radę Fundacji w głosowaniu jawnym.
 2. Członkiem Zarządu może być Fundator lub osoby spoza jego grona.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Do Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji Rady Fundacji.
 5. W szczególności do zakresu działania i kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. realizowanie programów działania i planów Fundacji oraz uchwał Rady Fundacji,
  3. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. sporządzanie bilansu.
 6. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 7. Do kompetencji Zarządu należy również ustalanie wysokości wynagrodzenia dla osób prowadzących obsługę Fundacji i projektów realizowanych przez Fundację.
 8. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 16

 1. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i podpisywania porozumień w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes oraz członek Zarządu działający wspólnie.
 2. W umowach, w których stroną jest członek Zarządu, Fundację reprezentuje jednoosobowo inny członek Zarządu.

Rozdział V Łączenie Fundacji, zmiana Statutu Fundacji

§ 17

 1. Fundacja może łączyć się z inną o podobnych celach na warunkach określonych umową obu stron.
 2. Umowę o połączeniu się Fundacji podpisuje Zarząd na podstawie wskazania Rady Fundacji.
 3. Fundacja, jako osoba prawna, może być członkiem Stowarzyszeń lub federacji o podobnym profilu działalności – jeśli dopuszcza to Statut tychże organizacji.

§ 18

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji i może dotyczyć celów Fundacji.

Rozdział VI Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątkowych Fundacji i zrealizowania celów, dla których została ustanowiona.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadzają likwidatorzy powołani przez Radę Fundacji.
 4. Likwidatorami Fundacji mogą być członkowie Zarządu.
 5. Środki pieniężne i rzeczowe powstałe po uregulowaniu zobowiązań likwidatorzy przekażą dla organizacji pozarządowej o podobnych celach statutowych.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 20

Spory majątkowe, których stroną jest Fundacja rozpatruje Sąd.

§ 21

Oświadczenia woli Fundatora składane są przez niego samego lub przez jego pełnomocnika.

§ 22

W przypadku śmierci Fundatora w prawa jego wstępuje Zarząd.

§ 23

Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. Sposób organizacji wewnętrznej oddziałów  i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach.

§ 24

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 25

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.